FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

सूचना तथा समाचार

नदिजन्य पदार्थको विक्रीका लागी वोलपत्र आव्हानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

प्रथम प्रकाशन :२०७८/०६/०४ 

 

दोश्रो पटक बोलपत्र प्रकाशन मिति :२०७८/०७/०२ 

बोलपत्र बुजाउने पर्ने अंतिम मिति र समय :२०७८/०७/१७ गते दिनको १२:०० बज्जे सम्म 

बोलपत्र खोल्ने मिति र समय :२०७८/०७/१७ गते दिनको १:०० बजे 

Pages