FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आमंत्रण

बागमती नगरपालिका वडा नं.४,६ र ७ अन्तर्गतको बागमती नदीको विभिन्न घाटबाट ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको दिगो रुपमा वातावरण मैत्री तरिकाले उत्खन्न, निकासी तथा बिक्री वितरण समबन्धि आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीको लागी क्षेत्र निर्धारण

  • बागमती नगरपालिका वडा नं.४,६ र ७ अन्तर्गतको बागमती नदीको विभिन्न घाटबाट ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको दिगो रुपमा वातावरण मैत्री तरिकाले उत्खन्न, निकासी तथा बिक्री वितरण समबन्धि आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीको लागी क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति:२०७९/१२/१५)

बोलपत्र सम्बन्धी सूचना -BM/WORKS/NCB/01/2079/080:Construction of Bagmati Aryaghat

बोलपत्र सम्बन्धी सूचना -BM/WORKS/NCB/01/2079/080:Construction of Bagmati Aryaghat को प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा कुनै पनि बोलपत्रदाताको प्रस्ताब उतीर्ण हुन नसकेको ।

Pages