FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बागमती नगरपालिका बजेट बक्तब्य आ.व. २०८०/०८१

06/26/2023 - 17:31

नेपाल सरकार ,अर्थ मंत्रालय-अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र बजेत बक्तब्य २०८०/८१

06/26/2023 - 16:38

मधेश प्रदेश- अन्तर सरकारी तथा वित्तिय हस्तान्तरण र बजेट बक्तव्य २०८०/८१

06/26/2023 - 16:23

शहरी विकास मंत्रालय -आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक विकास कार्यक्रम

06/26/2023 - 16:04

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय -आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रम

06/26/2023 - 13:32

बागमती नगरपालिका बजेट बक्तब्य आ.व. २०७९/८०

06/25/2022 - 22:06

प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।०२।१७ गतेको बैठकबाट स्वीकृत आ.व. २०७७/०७८ को सशर्त अनुदान अन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमहरु (स्थानीय तह)

06/29/2021 - 10:35

प्रदेश नं २ -२०७८/७९ को वित्तीय समानीकरण ,सम्पूरक र विशेष अनुदानको अनुमानित विवरण ,

06/29/2021 - 10:31

नेपाल सरकार ,व्यय अनुमानको विवरण (खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत ) २०७८/०७९

06/15/2021 - 09:36

नेपाल सरकार, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आय-ब्ययको सार्वजनिक जानकारी विवरण (बजेट भाषण )

06/15/2021 - 09:34

अन्त सरकारी वितीय हस्तान्त्र्ण (प्रदेश र स्थानिय तह )आर्थिक वर्ष २०७८/०७९

06/15/2021 - 09:26

आ.व २०७७/७८ मा संग ,प्रदेश एवं स्थानिय तहवाट संचालन हुने वार्षिक विकास कार्यक्रम (सशर्त अनुदान समेत )

08/17/2020 - 11:32

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रदेश नं २

07/30/2020 - 15:33

नेपाल सरकार द्वारा स्वीकृत आ.व.२०७५-७६ को समपुरक र बिशेष अनुदान

03/06/2019 - 23:00

बागमती नगरपालिका बजेट बक्तब्य आ.व. २०७५-७६

01/12/2019 - 00:15

12/11/2018 - 16:20