FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

बोलपत्र सम्बन्धी सूचना -BM/WORKS/NCB/01/2079/080:Construction of Bagmati Aryaghat

बोलपत्र सम्बन्धी सूचना -BM/WORKS/NCB/01/2079/080:Construction of Bagmati Aryaghat को प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा कुनै पनि बोलपत्रदाताको प्रस्ताब उतीर्ण हुन नसकेको ।

आर्थिक वर्ष:

दस्तावेज: 
show in Slider: