FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

LISA Report 2078/79 सार्वजनिक गरिएको बारे (स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतीजा प्रकाशन गरिएको बारे )

यो link मा गई https://lisa.mofaga.gov.np/home , प्रतिवेदन हेर्न सकिनेछ . साथै यसको प्रतिवेदन pdf file upload गरिएको छ .

आर्थिक वर्ष:

दस्तावेज: 
show in Slider: