तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

कर तथा शुल्कहरु