तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

बजेट तथा कार्यक्रम