तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

नागरिक वडापत्र