तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख

फोन नं: ९८५४०३५२८८

नगर उप प्रमुख

ईमेल: lilamoktan3@gmail.com
फोन नं: ९८५४०६६१११