तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

पूर्व कर्मचारी