तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

सिलबन्दी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सुचना