तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

वडा न. २

Ward Contact Number: 
,