तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

लक्ष्मी कुमारी पोखरेल (गौतम)

Phone: 
९८६४०३६०२१