तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

बिमल कुमार पोखरेल

ईमेल: 
bimal.pokharel@hotmail.com
फोन: 
९८५४०६३१११