तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

नगर कार्यपालिका निर्णय २०७५-९-७