तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

सेख सदुल्ला

Phone: 
९८४९१८६४९४