तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

विश्वराज पोखरेल