तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

वडा न. ३