तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

वडा न. १०

Ward Contact Number: 
.