तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

बागमती नगरपालिकाको उपभोत्ता समिति गठन, परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५

आर्थिक वर्ष: