तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

जुगैर कादीर

Phone: 
९८५४०६००७२